kontrast
A+ A-
Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.gops.biesiekierz.eu
 Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty
 

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny składają wniosek o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wraz z dokumentami

1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej sie o zasiłek rodzinny;

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;

3. orzeczenie o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawnosci, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

4. zaświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia

5. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej;
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłkowy niepodlegajacemu opodatkowaniu;
  • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok;
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny;
  • kopię odpisu wyroku sądu zasadzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierajacego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczna wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
  • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

6. informację z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

7. kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczacej się;

8. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej;

9. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małożonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

          

 

Opublikowane przez: Arleta Koltermann | Autor: Arleta Koltermann | Data wprowadzenia: 2011-03-01 09:44:12 | Data modyfikacji: 2011-03-01 10:57:10.
Data wprowadzenia: 2011-03-01 09:44:12
Data modyfikacji: 2011-03-01 10:57:10
Autor: Arleta Koltermann
Obowi~Ezuje od: 2004-05-01
Opublikowane przez: Arleta Koltermann
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
OPS BIESIEKIERZ
ul. Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz
Kierownik Jednostki
Mariusz Sydoruk
Kontakt:
Tel: (+48 94) 31-80-316
Fax: (+48 94) 31-80-316
e-mail: gopsbie@poczta.onet.pl