kontrast
A+ A-
Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.gops.biesiekierz.eu
 Zasady przyznawania
Zasady przyznawania
 

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej)

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie, 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,  
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinacj niepełnych lub wielodzietnych,
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu lub narkomanii,
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Na podstawie art. 8 ustawy o pomocy spolecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 53 a, 78 i 91,  prawo do pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 477 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł, zwane dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
 2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczową, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.  

Świadczenia pieniężne:

 • - zasiłek stały,
 • - zasiłek okresowy,
 • - zasiłek celowy;
 • - specjalny zasiłek celowy;
 • - zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • - zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • - zasiłek celowy na zasadach zwrotu.

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna- działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjajacych temu celowi. Świadczona jest nieodpłatnie, bez względu na sytuację finansową rodziny.
 • bilet kredytowany;
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne;
 • sprawienie pogrzebu;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • dożywianie;
 • niezbędne ubranie;
 • usługi opiekuńcze;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych;
 • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. 

Pomocy udziela się na podstawie złożonego wniosku o pomoc wraz z dokumentami.  

 

Opublikowane przez: Arleta Koltermann | Autor: Arleta Koltermann | Data wprowadzenia: 2011-03-18 08:26:38 | Data modyfikacji: 2011-03-25 12:00:26.
Data wprowadzenia: 2011-03-18 08:26:38
Data modyfikacji: 2011-03-25 12:00:26
Autor: Arleta Koltermann
Opublikowane przez: Arleta Koltermann
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
OPS BIESIEKIERZ
ul. Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz
Kierownik Jednostki
Mariusz Sydoruk
Kontakt:
Tel: (+48 94) 31-80-316
Fax: (+48 94) 31-80-316
e-mail: gopsbie@poczta.onet.pl