kontrast
A+ A-
Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.gops.biesiekierz.eu
 Zasady przyznawania
Zasady przyznawania
 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  z dnia 30 grudnia 2003 r.) świadczenia rodzinne przysługują:

 • Obywatelom polskim
 • Cudzoziemcom:

a). do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b). jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c). przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • Opiekunowi faktycznemu dziecka
 • Osobie uczącej się

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia
 • Nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje w/w osobom jeżeli:

 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504, 00 zł,
 • członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • Na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 68, 00 zł,
 • Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 91,00 zł
 • Na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 98,00 zł                                        

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • Urodzenia dziecka – 1000,00 zł
 • Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł
 • Samotnego wychowywania dziecka – 170,00 zł
 • Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80,00 zł
 • Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 60,00 zł ( dziecko do lat 5); 80,00 zł (dziecko powyżej 5 roku życia),
 • Rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł
 • Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  - dojazdy z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 50,00 zł,
  -  zamieszkiwanie w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - 90,00 zł.
 

Opublikowane przez: Arleta Koltermann | Autor: Arleta Koltermann | Data wprowadzenia: 2011-03-18 09:01:08.
Data wprowadzenia: 2011-03-18 09:01:08
Autor: Arleta Koltermann
Opublikowane przez: Arleta Koltermann
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
OPS BIESIEKIERZ
ul. Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz
Kierownik Jednostki
Mariusz Sydoruk
Kontakt:
Tel: (+48 94) 31-80-316
Fax: (+48 94) 31-80-316
e-mail: gopsbie@poczta.onet.pl