kontrast
A+ A-
Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.gops.biesiekierz.eu
 2011
2011
 

"Pomocna dłoń plus" 2011 r.

Zakończono realizację projektu systemowego ,, Pomocna dłoń plus”.

W  2011 roku uczestniczyło 10 beneficjentów, którzy w ramach projektu objęci byli działaniami aktywnej integracji. Z każdym z beneficjentów został sporządzony kontrakt socjalny, który posłużył jako plan działań beneficjenta jak i pracownika socjalnego. Wzajemne zobowiązania prowadziły do realizacji zamierzonych celów, obopólna współpraca nastawiona była na przezwyciężenie trudności, z którymi na co dzień borykają się beneficjenci. Przez okres dwunastu miesięcy uczestnicy projektu odbyli szkolenia z zakresu doradztwa: zawodowego, rodzinnego, społecznego, medycznego. Ponadto beneficjenci poprzez udział wybranych przez siebie kursach wzbogacili swoje kwalifikacje zawodowe, tym samym zwiększyli swoje szanse na rynku pracy, co w przyszłości  być może zaowocuje znalezieniem zatrudnienia.

W założeniach projektu ,, Pomocna dłoń plus ” ważnym elementem  jest nie tylko beneficjent ale także pomoc  najbliższemu otoczeniu. W związku z tym został zorganizowany dwudniowy wyjazd integracyjny do Mierzei Helskiej, którego głównym celem było wzmocnienie więzi rodzinnych, poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu.

W trakcie zorganizowanego w miesiącu grudniu spotkania beneficjentów wraz z pracownikami realizującymi projekt wszyscy mieli możliwość wymiany spostrzeżeń dotyczących realizacji projektu. Beneficjenci w samych superlatywach wypowiadali się na  temat ,,Pomocnej dłoni plus” z chęcią przytaczali przykłady pozytywnych skutków jakie dał im udział w projekcie.

Na zakończenie spotkania beneficjenci otrzymali parasole promujące ,, Pomocną dłoń plus” oraz zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie w 2011roku.

                                              

 

 Opracował: zespół projektowy

 

Szkolenie - Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej  w razie wypadku    

      W ramach realizacji - aktywnej integracji projektu sysytemowego "Pomocna dłoń plus" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biesiekierzu w dniu 17.11.2011 r. odbyło się szkolenie z zakresu Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w razie wypadku. W czasie szkolenia beneficjenci zostali zapoznani z następującą tematyką:

 • zabezpieczenie miejsca wypadku i ocena stanu poszkododowanych i obserwacja czynności życiowych,
 • krwotoki - I pomoc,
 • zadławienie,
 • postępowanie z poszkodowanym i nieprzytomnym,
 • postępowanie przy nagłym zatrzymaniu krążenia,
 • postępowanie w przypadkach oparzeń,
 • złamania i zwichnięcia,
 • jak winien być wysposażony niezbędny zestaw do udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie odbywało się na dwóch poziomach: teoretycznym oraz praktycznym. Nabytą wiedzę teoretyczną beneficjenci musieli zastosować w czasie zajęć praktycznych np. podczas próbyreanimacji oraz zajęć dotyczących rodzaj i sposobów zakładania opatrunków. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wypełnili test z zakresu szkolenia, poczym beneficjenci otrzymali zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętnosci.

Opracował: zespół projektowy

Spotkanie z terapeutką rodzinną

     W dniach 3-4 października 2011 r.  odbyło się w ramach realizacji zadania- aktywna integracja projektu systemowego "Pomocna dłoń plus" spotkanie beneficjentów z Panią Lucyną Wesołowską- terapeutą rodzinnym. W czasie dwudniowych warsztatów terapeutka omówiła następujące zagadnienia:

 • techniki, metody prozumiewania się,
 • prawidłowe wzorce komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • metody radzenia sobie z negatywnymi emocjami dnia codziennego,
 • właściwe postawy rodzicielskie,
 • trudności wychowawcze z dziećmi na każdym etapie rozwoju oraz sposoby przeciwdziałania zaistniałym problemom,
 • etapy pożycia małżeńskiego wraz z przedstawieniem metod ardzenia sobie w kryzysie małżeńskim,
 • zagrozenia powstałe na skutek nadużywania wszelkich używek.

Tematyka warsztatów wynikała z zapotrzebowania beneficjentów, to oni sygnalizowali jakie tematy chcieliby poruszyć, przeanalizować.

 

 Opracował: zespół projektowy

Wyjazd integracyjny beneficjentów realizujących projekt systemowy "Pomocna dłoń plus"

     W dniach 22-23 września 2011 r. w ramach realizacji zadania- aktywna integracja został zorganiozwany wyjazd integracyjny do Mierzei Helskiej dla 10 beneficjentów ostatecznych wraz z najblizszym otoczeniem. Wyjazd integracyjny to doskonałe narzędziena wprowadzenie i realizację zamierzonego celu, za jaki postanowilismy sobie wzmocnić wzajemną integrację beneficjentów ostatecznych z ich najblizszymi. W czasie wspólnego pobytu rodziny miały możliwość wzmocnienia więzi rodzinnych, poprawienia u niektórych uczestników relacji rodzic-dziecko bądź mąż-żona, a także wdrożenia metod zagospodarowania wolnego czasu. W czasie wspólnego pobytu pracownicy GOPS mieli sposobność zaobserwowania dobrych i złych metod wychowawczych wśród beneficjentów co w przyszłości przyniesie pożytek w dalszej pracy socjalnej.  W ramach wyjazdu zwiedziliśmy następujące miejscowości nadmorskie: Puck, Juratę, Hel, Gdańsk-Oliwa. W czasie wolnym rodziny mogły spędzić czas we własnym zakresie tj. wspólne zabawy na świeżym powietrzu, spacer nad brzegiem morza itp. Połączenie wyjazdu z możliwością poznania innych zakątków naszego kraju z propagowaniem własciwych postaw rodzicielskich, wzajemną integrację spowodowało, iż beneficjenci w samych superlatywach wypowiedzieli się na temat w/w formy realizacji zadania - aktywna integracja.

 

 Opracował: zespół projektowy

Spotkanie beneficjentów projektu "Pomocna dłoń plus"

     W dniu 20 września 2011 r. odbyło się spotkanie beneficjentów ostatecznych realizujących projekt systemowy 'Pomocna dłoń plus". W czasie spotkania zostały omówione zrealizowane działania określone w instrumencie- aktywna integracja. Spotkanie umożliwiło wymianę zdań pomiędzy uczestnikami projektu, gdyż na co dzień nie mają możliwości kontaktowania się. Każdy z uczestników mógł wypowiedzieć się na temat swoich spostrzeżeń dotyczacych realizacji projektu "Pomocna dłoń plus". Ponadto w trakcie spotkania został omówiony wyjazd integracyjny do Mierzei Helskiej. Beneficjenci zostali zapoznani z programem wyjazdu oraz z celem głównym i celami szczegółwoymi, które będą realizowane w czasie wspólnego wyjazdu. Wyjazd ma na celu wzmocnić wzajemną więź pomiędzy beneficjentami, a ich najbliższym otoczeniem. Uczestnicy wyjazdu zostali poinformowani, iż w czasie dwudniowego wyjazdu mają doskonałą możliwość obcowania z rodziną (mąż, dzieci) oraz sposobność przeprowadzenia rozmowy z pracownikami GOPS na wybrane przez nich tematy.

 

 

 Opracował: zespół projektowy

Kolonia do Karpacza

     W dniu 24.06.2011 r.  ośmioro dzieci beneficjentów z terenu gminy Biesiekierz realizujących projekt systemowy "Pomocna dłoń plus" wyjechało na kolonię letnią do Karpacza. Wypoczynek przewidziany był na 10 dni, w tym jeden dzień dzieci spędziły w Poznaniu, gdzie zwiedzili Palmiarnię poczym udali się do Ośrodka Sportu i Rekreacji MALTA. W czasie wypoczynku dzieci objęte były nie tylko atrakcjami kulturalno-turystycznymi, organizatorzy zadbali także o przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień. dzieci w sposób przystępny zapoznały się z zagrożeniami jakie czyhają na drodze ich życia. Po czym zostały zaznajomione ze sposobami radzenia sobie z napotkanymi zagrożeniami, które w swoich konsekwencjach mogą rzutować na ich dorosłe życie. W dniu 03.07.2011 r.  wszystkie dzieci powróciły szczęśliwe, zadowolone czego dowodem były uśmiechy na ich twarzach w czasie powitania z rodzicami.

Opracował: zespół projektowy

Kursy 2011

     W ramach realizacji przez Gminę Biesiekierz projektu systemowego "Pomocna dłoń plus" siedmiu beneficjentów podniosło  swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach. Wszystkie kursy zostały przeprowadzone w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie przy ul. Chałubińskiego. Pierwsze kursy rozpoczęły się w dniu 30.05.2011 r., a ostatnie zakończyły się w dniu 29.06.2011 r.

Kurs opieka nad osobami satrszymi, chorymi i niepełnosprawnymi

Kurs komputerowy z obsługą kasy fiskalnej

 Kurs kroju i szycia

Kurs komputerowy

Kurs komputerowy z programem magazynowym

Kurs kompleksowa obsługa biura

W zależności od zakresu tematyki kursu, beneficjenci objęci byli różną liczbą godzin szkoleniowych. W czasie kursów uczestnicy przerabiali, zdobywali wiedzę z zakresu teorii praktyk. Wszyscy uczestnicy ukończyli pomyślnie kursy czego dowodem są otrzymane zaświadczenia. Udział w kursach ma na celu wzbogacić atuty beneficjentów na obecnym rynku pracy. Głównym założeniem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz społeczna, w związku z tym nabyte nowe doświadczenia mamy nadzieję, iż przełożą się na znalezienie zatrudnienia.   

 Opracował: zespół projektowy

Spotkanie z doradcą zawodowym

     W dniach 28-29.04.2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biesiekierzu w ramach realizacji projektu systemowego "Pomocna dłoń plus" odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym. Beneficjenci mieli okazję do pogłębienia wiedzy z szerokiej gamy informacji o rynku pracy. Została omówiona technika poszukiwania zatrudnienia tym samym wypromowaniu aktywnych postaw, które przełożą się na znalezienie pracy. Ponadto szkolenie miało na celu uświadomić mocne i słabe strony beneficjentów, dzięki którym łatwiej odnajdą się na obecnym rynku pracy.  

 Opracował: zespół projektowy

Spotkanie zapoznawczo-integracyjne

     W dniu 30.03.2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie zapoznawczo- integracyjne, w czasie którego Pani Kierownik Karina Gębal omówiła zasady realizacji projektu "Pomocna dłoń plus". W dalszej części spotkania wszyscy uczestnicy przedstawili się i w paru zdaniach wypowiedzieli się na temat swoich oczekiwaniach wobec projektu.

Opracował: zespół projektowy

 

Opublikowane przez: Ewa Główczyk-Kowalczyk | Autor: Zespół projektowy GOPS Biesiekierz | Data wprowadzenia: 2011-09-19 17:01:39 | Data modyfikacji: 2013-01-24 13:38:52.
Data wprowadzenia: 2011-09-19 17:01:39
Data modyfikacji: 2013-01-24 13:38:52
Autor: Zespół projektowy GOPS Biesiekierz
Opublikowane przez: Ewa Główczyk-Kowalczyk
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
OPS BIESIEKIERZ
ul. Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz
Kierownik Jednostki
Mariusz Sydoruk
Kontakt:
Tel: (+48 94) 31-80-316
Fax: (+48 94) 31-80-316
e-mail: gopsbie@poczta.onet.pl