kontrast
A+ A-
Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.gops.biesiekierz.eu
 Nabór pracowników
Nabór pracowników
 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko - główny księgowy
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biesiekierzu
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – główny księgowy 1 etat

 

1.Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy )
Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, 76-039 Biesiekierz 13, tel. 94 31-80-316
Wymiar czasu pracy – 1 etat.
Rodzaj umowy – umowa o pracę.


2. Określenie stanowiska urzędniczego
Główny księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art.54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

3.Wymagania niezbędne:
1) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a)ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
b)ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną o kierunku rachunkowość i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
c)jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
1)biegła znajomość komputera (Microsoft Word, Excel, Internet).
2)znajomość przepisów: m.in. z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozliczeń ZUS, umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
3) znajomość i umiejętność wykorzystania programów komputerowych z pakietu MS Office (Word i Excel), a w szczególności w zakresie oprogramowania finansowo – księgowego FK-ZETO lub PROGMAN oraz systemu bankowości elektronicznej, Płatnik, Płace, CAS i inne.
4)co najmniej 3 letni staż pracy w dziale księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego lub dziale księgowości w samorządowych jednostkach organizacyjnych.
5)kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
6)umiejętność pracy w zespole.
7)umiejętność sprawnej organizacji pracy.
8)kierowanie się zasadami etyki zawodowej.
9)znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, jednostek pomocy społecznej, znajomość ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym oraz ustawy o pomocy społecznej, ustawy prawo zamówień publicznych,
10)znajomość zasad ochrony danych osobowych,
11)znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
12)wiedza i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości oraz wiedza i umiejętność obsługi programu bankowego,
13)doświadczenie w prowadzeniu księgowości budżetowej w jednostkach pomocy społecznej, doświadczenie w realizowaniu, rozliczaniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14)predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego oraz do pracy w zespole, umiejętność organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.
15)cechy osobowości takie jak: komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacja czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)odpowiedzialność i nadzór nad prowadzeniem pełnej księgowości jednostki dla celów statutowych oraz dla celów raportowania zgodnie z przepisami prawa polskiego ,
2)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3)wykonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, a także finansowa realizacją projektów unijnych realizowanych przez jednostkę,
4)wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
5)dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową,
6)sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych oraz innych sprawozdań dotyczących działalności jednostki ,
7)sporządzanie listy płac, naliczanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne od należności objętych lista płac oraz przelewanie ich na odpowiednie konta ZUS, Urzędu Skarbowego,
8) sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej, rozliczeniowej deklaracji, informacji dotyczącej zatrudnienia i przekazywanie ich do właściwych jednostek organizacyjnych ZUS-u, Urzędu Skarbowego ( pracowników oraz zasiłkobiorców jednostki),
9) wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
10)prowadzenie księgowości i rozliczanie funduszu alimentacyjnego,
11)współpraca z instytucjami zewnętrznymi ( urzędy, audytorzy) oraz nadzór nad dokumentacja przygotowaną na ich potrzeby,
12)przygotowanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków jednostki,
13)opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
14)sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków jednostki,
15)prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek potrąceń oraz terminowością ich przekazania,
16) prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
17)nadzór i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
18)nadzór nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych sprawowanie odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
19)prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku,
20)sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS, plan i sprawozdawczość z funduszu, przekazywanie naliczonego odpisu oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
21) przygotowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
22)prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
23)sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych,
24)sporządzanie sprawozdań statystycznych,
25)prowadzenie nadzoru nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
26)należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
27) wykonywanie innych niż wyżej wymienione zadania, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego,
28)stała współpraca ze Skarbnikiem Gminy,
29)sporządzanie „Oceny zasobów OPS”

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy lub Curriculum Vitae;
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy ( świadectwa pracy);
5) oświadczenie, że kandydat nie byt karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm);
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662, z 2015 r. poz. 1309) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z póź.zm.)”

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs na stanowisko głównego księgowego OPS w Biesiekierzu”
w terminie od 01.09.2016 r. do dnia 14.09.2016 r. do godz. 15.00 na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz
Aplikacje, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są do poddania się
rozmowie kwalifikacyjnej.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP OPS w Biesiekierzu gops.biesiekierz.bip.gmina.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Biesiekierzu.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW

na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Biesiekierzu


W wyniku zamieszczonego na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, aplikacje w wymaganym terminie złożyło 2 kandydatów.
Złożone oferty rozpatrzyła Komisja powołana Zarządzeniem Nr 22/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu z dnia 06 września 2016r. w składzie:
1.Mariusz Sydoruk– dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej-Przewodniczący Komisji.
2.Irena Barczuk -kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy -Członek Komisji.
3.Ewa Główczyk-Kowalczyk –pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej-Członek Komisji.
4.Sabina Małysz –pracownik Urzędu Gminy-Członek Komisji.
Po dokonaniu w dniu 15 września 2016 roku selekcji aplikacji, komisja sporządziła zestawienie, z którego wynikało spełnianie przez kandydatów poszczególnych kryteriów postępowania konkursowego oraz złożenie kompletnych dokumentów.
Na podstawie tego zestawienia komisja dokonała uszeregowania kandydatów w sposób następujący:

1. Ewelina Kowalska
2. Anita Wietrzycka

Po dokonanej przez komisję do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, ocenie poprawności i kompletności złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu, do drugiego etapu wyboru pracownika - rozmowy kwalifikacyjnej, zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1. Ewelina Kowalska
2. Anita Wietrzycka

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 16.09.2016r. w godzinach uzgodnionych z kandydatami.

 

                                                                                                                                            Zatwierdził:

                                                                                                                                            Dyrektor Ośrodka Mariusz Sydoruk

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego.

1. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Biesiekierz 13,
76-039 Biesiekierz

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Anita WIETRZYCKA

4. Uzasadnienie:
Pani Anita WIETRZYCKA spełniła wymogi zarówno niezbędne, jak i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego OPS. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z realizacją zadań powierzonych głównemu księgowemu Ośrodka. Poziom przygotowania merytorycznego oraz doświadczenie pozwolą na właściwe wykonywanie zadań na wskazanym powyżej stanowisku.

                                                                    

Zatwierdził:

Dyrektor Ośrodka Mariusz Sydoruk

 

Opublikowane przez: Mariusz Sydoruk | Data wprowadzenia: 2016-08-31 10:07:36 | Data modyfikacji: 2016-09-16 13:04:28.
 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu

ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENTA RODZINY-ZAKOŃCZONY

 

I. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

II. Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

* posiada wykształcenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)  tj.

  • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

g) nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

i) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 III. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

i) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

 IV.  Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 Empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres, zdolności organizacyjne

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

*Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacja z pracownikami socjalnymi,

*Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, rozpoznanie i diagnoza potrzeb.

* Wspieranie aktywności społecznej rodzin,

*Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

* Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia dzieci i rodzin,

* Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziny,

*Opracowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowych ocen.

*Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie,

*Współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organizacjami samorządowymi oraz innymi osobami i podmiotami specjalizującymi sie w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

 VI. Wymagane dokumenty:

* CV ze zdjęciem, list motywacyjny (opatrzony klauzulą)  

* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

* kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

* kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

* oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku

* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

* oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,

* kopia dowodu osobistego,

* kwestionariusz osobowy,

* inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 VII. Postępowanie rekrutacyjne:

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

  VIII. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu  lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, 76-039 Biesiekierz 13 w  do dnia 01.08.2016 r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Oferta na stanowisko asystenta rodziny”

Dokumenty powinny być opatrzone w klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych-Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.)”.
Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy  informacyjnej OPS Biesiekierz oraz na stronie http://gops.biesiekierz.bip.gmina.pl

Podstawą prawną jest obowiązująca Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)

 

Biesiekierz, 15.07.2016r.

zatwierdził :

        Dyrektor OPS-  Mariusz Sydoruk

.............................................................................................................................................................................................

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny.

Informujemy, że w decyzją komisji rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora OPS w Biesiekierzu Zarządzeniem nr 21/2016 procedura naboru na wyżej wymienione stanowisko została zakończona bez rozstrzygnięcia.
Złożone na przedmiotowe stanowisko 2 oferty pracy nie spełniały wymogów formalnych lub nie zawierały wszystkich dokumentów wymaganych w postępowaniu konkursowym.

Dyrektor OPS- Mariusz Sydoruk

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Sydoruk | Data wprowadzenia: 2016-07-15 12:18:48 | Data modyfikacji: 2016-08-31 10:11:47.
Data wprowadzenia: 2016-07-15 12:18:48
Data modyfikacji: 2016-08-31 10:11:47
Opublikowane przez: Mariusz Sydoruk
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
OPS BIESIEKIERZ
ul. Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz
Kierownik Jednostki
Mariusz Sydoruk
Kontakt:
Tel: (+48 94) 31-80-316
Fax: (+48 94) 31-80-316
e-mail: gopsbie@poczta.onet.pl